sunnuntai 11. elokuuta 2013

Kuka tuo taivaan maan päälle?

Matt. 24:3-4 ”Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen ty­könsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuk­sesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä.”

Matt.7:13-27 jakaantuu neljään opetusosaan, jossa Herra Jeesus varoittaa vää­rien profeettojen toiminnasta, sekä osoittaa, että vain Hänen sanojensa varaan rakentava, rakentaa talonsa horjumattomalle kalliolle, jota myrskyt, ei rankkasateet eivätkä tulvat voineet kaataa. Matt.24:4 olevat sanat ”Katsokaa” on preesens­muotoinen imperatiivi verbi [Βλέπετε], joka osoittaa pysyvää varuilla olemisen sekä valvomisen että tarkkailun tilaa. Aramean kielinen Peshitta-käännös sanoo ”Be careful”, olkaa varuillanne, olkaa varovaisia.
Ensimmäinen osa [Matt.7:13-14] puhuu sekä avarasta portista, että laveasta tiestä, joka vie kadotukseen, ja tämän rinnalla kaidasta tiestä, ja ahtaasta por­tista, joka vie elämään.  Toinen osa [Matt.7:15-20] puhuu hyvän puun hedel­mistä, sekä huonon puun hedelmistä, jonka aloittaa varoitus vääristä profee­toista. Nämä profeetat tulevat lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatele­vaisia susia. Hedelmä kertoo puun laadun. Kolmas osa [Matt.7:21-23] varoittaa ihmeiden tekijöistä, ennustelijoista sekä voimallisten tekojen tekijöistä, jotka lo­pulta paljastuvat Herran Jeesuksen edessä laittomuuden tekijöiksi. He toimivat Herran nimessä, mutta Herra Jeesus ei ole heitä tunteva. Neljäs osa [Matt.7:24-27] yhdistää kolmen edeltävän opetuksen sisällön, ja osoittaa, että ne, jotka otta­vat vakavasti edellä annetut Herran Jeesuksen sanat, ovat verrattavat ymmärtä­väiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Tämän miehen talo kesti myrskyt ja myllerrykset, mutta hiekalle rakentaneen ei. Ero oli siinä, että toinen kuuli Herran sanat, sekä teki niiden mukaan, kun taas hiekalle rakentanut ei niin tehnyt.

Voimme siis kiteyttää, seuraavat Jeesuksen sanat vääristä profeetoista:
  • He tekevät pelastustien laveaksi, ja portin avaraksi. Julistuksesta puuttuu ristin evankeliumi, synti, parannuksen tekeminen sekä Juma­lan pyhyys. Luodaan ”helppo” uskoon tuleminen, poistamalla loukkaa­vat tekijät julistuksesta.
  • Heidän vaelluksensa paljastaa heidän motiivinsa. Taustalla on vää­ryyttä, taloudellisen voitontavoittelua, epäraamatullisten oppien ko­rostamista, sekä yksin "maallisen" perustalle rakennettua uskoa.
  • He tekevät voimallisia tekoja, ajavat ulos riivaajia, parantavat sai­raita – kaikki tämä Herran nimessä. Silti, he ovat hyljänneet totuu­dessa vaeltamisen, Herran pelon, sekä lain vanhurskauden osan Her­rassa Jeesuksessa. He toimivat Herran nimessä, vaikka Herra Jeesus ei heitä tunnekaan.
Haluan tässä yhteydessä huomioida, että Matt.5:24 oleva kuvaava ilmaus ”ym­märtäväinen” [φρόνιμος] on sama sana, jota käytetään viisaista neitsyistä Matt.25:2 kohdassa. Uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, tässä yhteydessä, siis voidaan rinnastaa viisaiden neitsyiden mukaisuuteen. Olen kirjoittanut ai­heesta myös täällä. [linkki].

Tässä tekstissä pyrin pohtimaan, nyt esille nousseiden uusien oppien ja mahdollisten eksytysten luonteenlaa­tuja, sekä varoittaa niistä. Teen tämän täysin tietoisena omasta vajavaisuudes­tani, sekä siitä, että minulla ei ole oikeuttaa asettua kenenkään yläpuolelle, tuo­mitakseni ketään. Varoittamisen takana on herättäviä ajatuksia antava luonne, ei tuomitseminen eikä kenenkään julistajan tai ihmisen henkilökohtainen mustamaalaaminen. Kaikki tar­vitsemme rukousta, sekä oikeaa nöyrää mieltä, ollaksemme oikeassa suhteessa Jumalan Sanaan, sekä lähimmäisiimme. Vain totuus tekee vapaaksi.

Postmillenialismin ”valtakunta”-oppi
Postmillenianismi kuvattuna kaaviona
Amerikkalaisen uuskarismaattisuuden esiin nostama opetus ”taivaan” maan päälle saattamisesta [tätä samaa oppia opettaa esim. Bill Johnson], perustuu 1700-luvulla nousseeseen postmillenialismin tulkintaan. Tämä opetus esittää, että Jeesuksen takaisin tulemiseen päättyvä seurakunnan ajanjakso, tuo sitä en­nen esiin tuhatvuotisen valtakunnan mukaisen ”seurakunnan-täyteyden” ajan, jolloin maan päällä konkreettisesti on taivaassa olevan Jumalan kirkkauden mu­kaisuus. Seurakunta valloittaa maailman [kts. seitsemän-vuoren-mandaatti-opetus] ja sen kaikki [yhteiskunnalliset] osa-alueet, ja näin ottaa ”maan” hallin­taansa. Tätä valloitusta johtaa kasvava voimatekojen, ihmeiden sekä merkkien esiin tuleminen, jota esim. Benny Hinn on opettanut ”kolmivaiheisen-voitelun kautta. David Herzog opettaa  jo konkreettista kirkkauden osaa [ns. ”glory-zone”], joka Benny Hinnin opetuksessa merkitsee juuri ns. kolmannen ”voitelun”-osaa lopun ajan seurakun­nassa, Jumalan kirkkauden mukaisena korkeimpana voimana. Seurakunta tähtää postmil­lenialistisessa opissa juuri tähän: maallisen ”valtakauden” [taivaan] maan päälle tuomiseen, heissä ilmentyvän kirkkauden/voitelun kautta.
Postmillenialismi on syntynyt 1700-luvulla. Daniel Whitby sekä Jonathan Ed­wards olivat opin esille tuojat. Historiallista taustaa hallitsi Whitbyn tulkinta, jossa Israelille osoitetut VT:n lupaukset koskivat nyt seurakuntaa, ja niiden perusteella maa oli valloitettava Jumalalle, aivan kuin Israel valloitti luvatun maan. Tämä si­sälsi yhteiskunnallisten tehtävien hallinnan, sekä seurakunnan voiman, kunnian sekä kirkkauden osallisuuden. Paljon ennen Whitbyn opetusta, mystikko ja luos­tarijäsen Joachim of Fiore, jakoi seurakunnan kolmeen dispensaatioon [määrät­tyyn ajanjaksoon], joista viimeisin olisi Hengen aikakausi. Fiore yksinkertaisesti jakoi ajanjaksot kolminaisuuden mukaan: (1) Isän aikakausi (2) Pojan aikakausi sekä (3) Pyhä Hengen aikakausi. Nämä yhdistettynä Whitbyn postmillenialisti­seen opetukseen, syntyi oppi, jossa seurakunnan ajanjakson lopulla on tuleva koko maailman yli käyvä seurakunnan hallintakausi, sekä voimakas Hengen ai­kakausi. Tämä oppi on vahvasti pohjana, nyt Yhdysvalloista tulleelle ”kingdom-now”-opetukselle, jota voimakkaasti ajetaan eteenpäin kristillisessä mediassa. Suuri Hengen vuodatus liitetään siis lopun ajan tuhatvuotisen "taivas-maan-päällä" tapahtumaan, jossa seurakunta omaa suuren kirkkauden, tunnustekojen ja ihmeiden kautta.

Toive suuresta, koko maailmaa koskevasta herätyksestä [massiiviset ihmeet, pa­rantumiset jne.], sekä Jumalan kirkkau­den konkreettisesta ilmestymisestä, saa monet uskovat ihmiset odottamaan nyt suuria, ja ajautumaan edellä osoitetun ”valtakunta-nyt”-opin mukaisuuteen. Jotta halut­tuun päämäärään päästäisiin, on seurakunnan ”astuttava” Jumalan kirkkauden mukaisuuteen, jota Benny Hinn kutsuu kolmanneksi voiteluksi, sekä David Herzog ”kirkkauden-alueeksi” [glory-zone]. Tähän valmistautumiseen astuu uudet opetukset, sekä metodit. Bill Johnson opetuksillaan pyrkii myös varus­tamaan seurakuntaa ”luonnol­lisesti” toimimaan ihmeiden, tunnustekojen sekä pa­rantumisten keskellä, roh­kaisten ihmisiä lähtemään esim. kaduille, rukoilemaan sairaiden puolesta. Taus­talla on opetus ”Kristus-meissä”, joskin sen päämäärä on silti valloituksellinen, taivaan maan päälle saattaminen. Tunnusteot eivät siis yksin johda ihmisiä us­koon [usko iankaikkiseen elämään Herrassa Jeesuksessa], vaan myös/juuri val­takunnan esiin tulemiseen, konkreettisesti maan päällä. Seuratessani heidän ju­listustaan [esim. Bill Johnson] huomaan paljon välittömän rakkauden korostamisen, armon sekä toiminnan aktivoimisen olevan hänen opetuksensa ydin sekä päämäärä. Tämä tuntuu monesta hyvältä, ja rohkaisevalta. Seurakun­nan tulee Bill Johnsonin mukaan ak­tivoitua elämään ihmeissä, ja näin tuomaan taivaan [Jumalan valtakunnan] maan päälle. Tämä itsessään voi kuulostaa monesta hyvältä ja [jopa] raamatulli­selta[kin], mutta liitettynä postmillenialistiseen oppiin, maan valloittamiseen tu­hatvuotisen valtakunnan ai­kaansaamiseksi, tulemme jo opetuksessa aivan erita­solle. Ihmeiden tarkoitus on valloittaa maa. Bill Johnson on täten kirjoittanut aiheeseen liittyen kirjan ”When Heaven inva­des Earth – A Practical Guide to a Life of Miracles” [Kun taivas valloittaa maan – käytännöllinen opas ih­meissä elämiseksi]

Postmillenianistinen äärikarismaattinen opetus siis esittää kaksi toisiaan tukevaa opetusta: (1) Voitelun ja kirkkauden voimakas esiin tuleminen seurakunnassa [kasvava voitelu johtaa kirkkauden voimaan, jossa tapahtuu pal­jon ihmeitä] (2) Maan valloittamisen ja näin tuhat­vuotisen valtakunnan maan päälle aikaansaamisen [kasvava yhteiskunnallinen hallinta, sekä rauhan sekä ihmeiden esiintuominen]. Nämä molemmat näkyvät esim. niin Benny Hinnin, David Herzogin sekä Bill Johnsonin opetuk­sissa. Päämäärä heillä on maanpäällisen taivaan aikaansaaminen.

Taivas maanpäällä sekä ”kirkkauden-aktivoiminen”
David Herzog on kirjoittanut kirjan ”Glory Invasion” [Kirkkauden maahanhyök­käys]. Hän opetuksessaan menee paljon pidemmälle kuin toiset. Hän opettaa kirjassaan otsikolla ”Ääni-ja-Kirkkaus” [Sound and glory]. Hän esittää ajatuksen, että kaikki olemassa oleva materia, koostuu ”ääniaaltojen” mukaisuudesta. Mate­riassa siis itsessään on hänen mukaan rakenteena ”ääniaaltoja”. Tämän hän johtaa opetukseen uudesta kirkkauden tasosta, jossa uskovat sanoessaan sa­noja – voitelussa/kirkkaudessa – kykenevät vaikuttamaan materiassa oleviin ää­niaaltoihin. Tämä merkitsee sairauksien parantumista, materian laajentamista, sekä uskovien ihmisten ruumiiden osallisuutta ”kirkkauden” mukaisesta aineen muuttumisesta. Parantumisessa Herzog osoittaa, että tulee puhua suoraan itse ”sairaudelle”, nähtävästi syystä, että sanojen ”ääniaallot” menevät oikeaan osoitteeseen.
Sairaudesta parantuminen on uskovalle, Herzogin opetuksen mukaan kirkastetun ruumiin omistamista jo tässä ajassa, ja näin taivaallisen tilan "aktivoimista" kehossamme. Uskova laihtuu, saa lisää hiuksia, hampaita jne. Aktivoimiseen kuuluu - ääni, usko, liikkuminen sekä aggressiivinen "ihmeen" omistaminen. Hän toistuvasti käski TV7-plus ohjelmassa ihmisiä "tutki­maan" ["check your body"] kehoaan, parantumisen ja ihmeen saamiseksi. Ihmis­ten tuli myös ”juosta” tai liikkua yleensä aggressiivisesti parantumisen tapahtu­essa. Ihme tuli aggressiivisesti ”siepata” itselleen, ja tähän kuului juuri oman ke­hon tutkiminen, liikkuminen [juokseminen] parantumisen tapahtumiseksi. Todistaminen julkisesti parantumi­sesta oli ns. "seal" eli sinetti, tapahtuneelle ihmeelle. Jumalan yliluonnollinen voima siis vapautuu Herzogin mukaan ääniaaltojen, sanojen, liikkeen ja niissä tapahtuvan ”kirkkauden” kautta. Tähän ”tilaan” pääseminen tapahtuu kirkkauden ruumiin ”akti­voimisen” kautta, jota hän kokouksissa edes auttaa. Herzog tahtoo siis sanoa, että uskossa me voimme astua ”kirkkauteen” (taivaaseen), hakea sieltä kirkkauden osan itsellemme, ja tämän jälkeen omistaa sen maan päällä. TV7-plus ohjelmassa, hän ja hänen vaimonsa käytti juuri ilmai­sua ”activation” [aktivointi], puhuessaan ihmeiden osallisuuteen pääsemisestä. Herzogin pyrkimys on siis opettaa uskovia astumaan ”kirkkauteen”, ja näin pää­semään osalliseksi tehtävästä, tuomaan taivas maan päälle. Kokouksessa myös käskettiin ihmisiä huutamaan [lujalla äänellä], ennen kuin ihmeet tapahtuisivat. Tämä nähtävästi liittyy Herzogin opetukseen ääniaaltojen voimasta. Hänen opetuksensa tarkoitus on siirtää seurakunta uuden voiman alaisuuteen [”glory-zone”], maan päällisen taivaan esiin tuomiseksi.

Herzog puhuu kirjassaan myös maantieteellisesti määrätyissä paikoissa sijaitsevista "taivas-portaa­leista", joiden kautta enkelit liikkuvat maan ja taivaan välillä. Suurin "taivas-por­taali" on Jerusalemissa. Astuminen kirkkauteen sekä taivaassa käyminen mah­dollistuu juuri näiden "portaalien" kautta. Hän itse antaa kirjassaan ”Glory In­vasion” todistuksen tällaisista tapahtumista. Hänen opetuksensa mukaan me vielä pää­semme hallitsemaan koko luomakuntaa kirkkauden kautta, jopa tässä ajassa – ja hänen mielestään tämä tapahtuu "ääniaaltojen" sekä kirkkauden voiman kautta. "Sanat" voivat hänen mielestään lisätä materiaa [kuten Jeesuksen ruokki­misihme], muuttaa sitä [seinien läpi käveleminen] ja suorittaa muita ihmeellisiä voimatekoja. Kehomme aineellinen muoto voi "hajota/laajeta" kirkkaudessa, ja jälleen palata muotoonsa - tämä siis siinä, että ihminen voi jopa kävellä veden päällä sekä seinien lävitse. Herzog painotti TV7-plus ohjelmassa enkelien osaa parantajina voimakkaasti, ja puhui ”enkeli-avustajista” – kirjaimellisesti yli 10metriä korkeista enkeleistä.
Saint Joseph of Cupertino
Herzog kirjoittaa kirjassaan myös kirkkaudessa tapahtuvasta olemassa olomme ”keventymi­sestä”, ja viittaa Saint Joseph of Cupertino nimiseen luostarijäseneen, joka pystyi leijailemaan ilmassa [ns. levitaatio]. Hän mainitsee tapauksen, jossa luostariveljet yrittivät asettaa korkean rakennuksen huipulle ristiä. Risti oli kooltaan suuri, ja yht’äkkiä Saint Joseph nousi ilmaan ja lensi ilmassa laittamaan ristin paikalleen. Hän mainitsee yli 70 kirjattua tapausta, jossa Saint Joseph olisi levitoinut maan pinnan yläpuolella. Hän myös sanoo 1998 Pariisissa 15 vuotiaan tytön nousseen ilmaan eräässä kokouksessaan. TV7-plus ohjelmassa Herzog lauleskelikin jo iloisesti: ”I believe, I can fly..” [minä uskon, että osaan lentää..] Kaikki nämä todistukset ovat hänen mielestään Jumalan kirkkauden voimaa maan päällä, joka tulee li­sääntymään seurakunnan päästessä ”aktivoimaan” taivaallisen kehonsa kirkkaudessa, tuoden sen maan päälle. Mo­nia ihmisiä, tällaiset ”ihmeet” tulevat hämmästyttämään suuresti, ja rehellisesti sanottuna – eksyttämään pois todellisesta, raamatullisesta Jumalan evankeliumista.

Raamattu opettaa, että uuden ylösnousemusruumiimme kirkastuminen [esiin tu­leminen] tapahtuu vasta näkyvässä Herran Jeesuksen takaisintulemisessa, ei tässä ajassa. [Kol.3:1-4] Synnin vallasta vapautetun, kirkastetun, ylösnousemus­ruumiin osallisuus tapahtuu siis vasta vanhurskasten ylösnousemuksen sekä ylösoton tapahtuessa, ei sitä ennen. [2Tim.2:17-18; 1Kor.15:20-28; 1Kor.15:35-57] Herzogin tapaiset opetukset korostavat ns. ”kirkkauden” osaa jo tässä ajassa tavalla, joka ylittää täysin Raamatun kirjoitukset. Kyseessä on juuri ”valtakunta-nyt”-oppiin liitetty ajatusmaailma, ja se – että uskovien tulee saa ”kirkkaus”, maan päälle aikaansaatavan taivaan tähden. Ns. ”maan-valloittaminen” liittää Herzogin tapaisen, epäraamatullisen ”kirkkaus” opin itseensä. Tämä kumoaa Raamatun opetuksen ylösnousemuksesta, sekä siitä, että me vaellamme nyt uskossa, emme näkemisessä. Toivomme on ylösnousemuksessa, ei tässä ajassa [1Kor.15:19]. Paavali opettaa selvästi, että ylösnousemuksen aika ei tule, ennen kuin ensin luopumus tapahtuu ja kadotuksen lapsi ilmestyy [2Tess.2:1-12] Raa­mattu ei siis opeta ”taivaan” maan päälle tulemista – ennen Jeesuksen tulemusta – vaan sitä vastoin Raamattu varoittaa vääristä profeetoista, eksytyksestä sekä luopumuksesta, joka edeltää Herran päivän ilmestymistä. Vasta Herran päivä on ylösnousemuksen päivä uudestisyntyneille Jumalan lapsille. Me olemme toivossa pelastetut.

Room. 8:24-25 ”Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee? Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.”

Karismaattinen ekumenia, pyhimykset sekä enkelit

Antikristuksen henki saa aikaan "väärän rauhan" sekä ulkonaisesti vahvalta näyttävän yhteyden (jopa muiden uskontojen kanssa), ja sen keskellä myös tuo esille valheellisten tunnustekojen sekä voimatekojen esille tulemisen. Eksyttävä ja valheellinen "voitelu" saa ulkonaisesti suuret puitteet, ja ns. pääsee "vapaaksi" ahdistuksesta, ja sen sijasta ottaa hallitsevan sekä ulkonaisesti voimakkaan aseman maailmassa.

Frederik Wislöff, kirjassaan "Hengen miekka" (s.31) kirjoittaa Tukholmassa pide­tystä karismaattisesta kokouksesta, joiden joukossa oli muuan katolilainen, joka puhui kielillä ja toinen selitti. Se mitä hän sanoi, oli vahvaa ylistystä paavin kir­kolle. Tällainen [mielestäni todella vaarallinen] "ekumeeninen-karismaattisuus" tulee aina laittaa selkeästi Jumalan Sanan valon alle. Miten reagoisimme jos kie­lillä puhuvan sanat ylistäisivät neitsyt Mariaa lunastajana ja taivaan kuningatta­rena? Tai jos puolestamme rukoiltaisiin katolisten pyhimysten nimissä?

Huomattavaa siis on myös Vatikaanin osa tulevassa karismaattisessa esiintu­lossa. Alla on linkki norjalaisen ohjaajan Fredrik Horn Akselsen tekemään doku­menttiin roomalaiskatolisen eksorkistin José Antonio Fortean toiminnasta. Al­haalla olevasta "trailerista" nousee heti esille, että pappi José Antonio Fortea mainitsee taistelevan ihmisessä olevia "demoneita" vastaan pyhimysten sekä enkelien avulla. Toivon ja rukoilen että epäraamatullinen enkelien osa ei saisi johtaa liialliseen kokemuspohjaiseen uskoon perustuvia eksyksiin. Olen huo­mannut, miten enkelien osa on alkanut nousta parantumisten, sekä muiden va­pautusten päätekijöiksi – näin myös edellä mainittu David Herzog. Tämä mieles­täni on vaarallisen epäraamatullista, ja näin vähentää Herran Jeesuksen arvoa, korostaen enkeleitä paljon tärkeämmäksi. Totuus on – että pimeyden enkelit voi­vat esiintyä myös "valkeuden-enkeleinä":
Selvää on että väärään ekumeeniseen äärikarismaattisuuteen liittyy myös juuri lopun ajassa voimakas, ihmeiden sekä voimatekojen kautta tapahtuva eksyttävä toiminta sekä henki. "Kristus" tehdään maan päälle seurakunnan voimallisen yliluonnollisen voitelun/kirkkauden kautta, jonka päämääränä on ”maan-päällisen” taivaan luominen, maan valloittaminen. Kuvassa "Charisma"-lehden kansi, jossa paavi Johannes Paavali II:n ilmoitetaan olevan nyt "hengen-sijai­nen", ei enää [vain] "kristuksen-sijainen”. [lue myös]
Mitä me siis tähän sanomme?

Yhteen liitettynä, amerikkalaisessa äärikarismaattisessa ja postmillenialistisessa opetuksessa hallitsee yli kirjoitusten mennyt ”taivaan” maan päälle tuominen. Opetukseen sisältyy maan valloittaminen, yhteiskunnallisten tekijöiden kautta sekä yliluonnollisen ”kirkkaudenaktivoiminen seurakunnan keskellä. Ihmeet, tunnusteot ja merkit [kirkkauden osa uskovissa] ovat tekijä joilla maa valloitetaan. Monet näkevät tulevaisuudessa yliluonnollisia avustajia presidenttien sekä muiden hallitusmiesten, talousjohtajien yhteydessä, jotka toimivat ”kirkkauden” voimassa, ihmeitä ja tunnustekoja tehden. Tällaiseen päämäärään loppujen lopuksi Benny Hinn, David Herzog sekä Bill Johnson seurakuntaa opetta­vat. Rehellisesti sanottuna, tämä puhuu täysin Raamatun opetusta vastaan. Edelleen Paavali puhuu ensin tapahtuvasta luopumuksesta, ei maan valloittamisesta. Hän varoittaa kadotuksen lapsen tekemistä ihmeistä ja tunnusteoista – jotka Jumalan lähettä­mänä väkevänä eksytyksenä on ottava haluunsa ne ihmiset, jotka eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Tämä on Paavalin opetusta.
1Tess. 5:3 ”Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää hei­dät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pa­koon.”

Antikristus saa aikaan tunnustekojen ja ihmeiden kautta maanpäällisen, keinote­koisen rauhantilan, joka lopulta hajoaa käsiin. Tässä yhteydessä myös vaikuttaa karismaattinen ekumenia [kirkkokuntien välinen yhteys], muiden uskontojen an­tama yhteys, sekä uudenlaisen ”messiaan” esiin nouseminen. Itse näen, että ns. ”Cosmic-Christ”-opetus [kosminen, ja kaikkialla ja kaikissa oleva ”kristus”-keskei­syys, kts. esim. Matthew Fox ”Cosmic Christ”] on lopullinen eksytyksen muoto. Tämän opetuksen alle saadaan kaikki ihmiset, kaikki uskonnot, ateistit sekä kaikki muu. Jumalan evankeliumin mukainen ristin-teologia katoaa, ja tilalle tulee ”kaikissa-oleva-kristus”. Tämän päälle kun vielä tulee ihmeet, tunnusteot, paran­tumiset, maan päällinen ”teko-rauha” – on eksytyksen suuruus todella valtava.

Vanhurskaan polku on Karitsan ristin tie

Jumalan evankeliumi ei ole vain ulkonaisen ihmisemme parantamista, vaan ennen kaikkea sisäisen ihmisemme uudistumista, ja näin Jumalan tahdon valitsemista elämässämme. Kärsimyksemme osa - suhteessa omaan lihaamme - tässä elämässä kohdistuu Jumalan tahdon valitsemiseen ja tekemiseen [kts. 1Piet.4:19]. Messiaan risti on Jumalan tahdon valitsemisen paikka, ja näin Jumalan voiman paikka. Jeesus kärsi myös, oppiakseen kuuliaisuuden. [Hebr.5:7-10]

Ilman Jeesuksen ristiä omassa elämässämme, emme vielä seuraa Häntä [Matt.16:24-28]. Väärä evankeliumi on poistanut ristin, ja tuonut sen tilalle yksistään ulkonaisen menestyksen, kauneuden, parantumisen sekä maallisen rikkauden. Hiustemme väri tai määrä ei todellakaan ole tärkeintä. Maallinen onni tulee tällöin tärkeämmäksi kuin Jumalan tahdon tekeminen, iankaikkisessa muodossa. Taivaalliset aarteet ovat katoamattomia, ajalliset katoavaisia. 1Kor. 6:20 "Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne." Tämä ei todellakaan merkitse ulkonaisen kauneuden, hiusten määrän/värin, tai hoikan kehon omistamista, vaan ruumiimme antamista vanhurskauden palvelijaksi Herralle. Jumalan tahdon tekeminen keskittyy pois päin itsestämme, eikä se tarkoita seisomista peilin edessä ihailemassa omaa katoavaista kauneuttaan ja vartaloaan.
  • 2Kor. 4:16 "Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu."
  • 1Kor. 15:19 "Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat."
  • Sananl. 4:18 "Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka."
  • 1Kor. 6:20 "Sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne."
  • Joh. 15:8 "Siinä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni."  
Lue myös: 
P.K